DENİZLİ BOZKURT KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise    tapu kayıt örneği,
2-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,
3-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
4-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.  
    30 GÜN
2
 
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince başvuru
 
Dilekçe
15 GÜN
3
Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
    30 GÜN
 
4
 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları
-Matbu Dilekçe ,
-Kira kontratı,
-Tapu Belgesi.  
15+5 GÜN
5
Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Sözleşmesi
3-Garanti Belgesi,
4-Servis Fişi
5-Sözleşme
6- Dekont vb.
 
3 AY
6
Ticari Amaçla Internet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
7- İş yerinin giriş ve çıkışlarını görebilecek şekilde kamera kurulduğuna dair fatura veya (montajın yapıldığına dair belge)
 
15 GÜN
7
“Apostil” tasdik şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Görele Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
 
1 SAAT
8
 
2860 sayılı yardım Toplama Kanunu gereğince yetki belgesi düzenlenmesi
 
Başvuru belgeleri:
1- Dilekçe
2- Toplanacak yardım miktarını belirleme yarayacak keşif özeti, rapor
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- İkametgah belgeleri
2 AY
9
 
Yurtdışı Bakım Belgesi Onayı
-İlgiliye Ait Bakım Belgesi
-Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
10 Dakika
10
Faal Dernek Yetki Belgesi
 
1- Üst Yazı
2- Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
3- Yetki Belgesi
10 Dakika
11
 
Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
 
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4- Yerleşim yeri belgesi.(muhtar onaylı)
15 GÜN
12
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
 
Dilekçe.
 
30 GÜN
13
3071 sayılı Dilekçe Kanunu gereğince başvuru
Dilekçe
30 GÜN